Пододјељење за јавно здравство

 • спровођење свих активности на пословима превенције здравља;
 • вршење надзора над здравственим стањем становништва у цјелини;
 • фактори који утичу на здравље становника;
 • врши планирање, програмирање и евалуацију здравственог система, кроз: укупно регистроване заразне болести, водеће заразне болести, леталитет од заразних болести, епидемије заразних болести, имунизацију, укупан број незаразних болести, водеће незаразне болести;
 • програм имунизације, рано откривање и надзор над заразним болестима (те-бе-це,клицоноштво, HBsAgитд.);
 • надзор над водама (бактериолошка и хемијска – градски, локални водовод, бушени бунари (артески, субартески и јавне чесме) и приватни бунари;
 • здравствени надзор над животним намирницама, предметима опште употребе, запосленим лицима који раде у производњи, дистрибуцији намирница, који пружају естетске услуге становницима, који раде у здравству и просвјети;
 • надзор над лицима који путују или долазе из трећих земаља;
 • надзор над уклањањем отпадних материја;
 • едукација одређених група становника из области здравства (труднице, ученици, радници који раде са животним намирницама и радници који раде с отпадним материјама – комуналци);
 • здравствено едуковање становништва.

 У Одсјеку за здравствену екологију врше се послови који се односе на:

 • праћење, анализирање и оцјењивање утицаја животне средине на здравствено стање становништва на подручју Брчко дистрикта БиХ;
 • праћење, анализирање и оцјењивање здравствене исправности и квалитет воде за пиће, површинске воде и стање водоснабдијевања;
 • праћење, анализирање и оцјењивање утицаја воде за купање, рекреацију и спорт на здравствено стање становништва;
 • праћење, анализирање и оцјењивање здравствене исправност и квалитет намирница и предмета опште употребе;
 • спровођење здравственог надзора над производњом и прометом намирница и предмета опште употребе;
 • организовање промотивно-едукативне активности (у прехрамбеној индустрији, школама, обдаништима, угоститељству и др.);
 • обављање послова из области екотоксикологије;
 • спровођење стручних послова утврђених програмом рада Пододјељења;
 • спровођење пројеката, програма и активности из подручја јавног здравства;
 • вршење сталног унапређења система квалитета у складу са BAS EN ISO/IEC17025;
 • учествовање у спровођењу стручних и научних истраживања, сарадња с ентитетским заводима за јавно здравство, санитарном и тржишном инспекцијом те Агенцијом за безбједност хране Босне и Херцеговине.

 Руковођење

Пододјељењем за јавно здравство руководи шеф Пододјељења Анђа Николић.

 Контакт

Прим. мр сц. мед. др Анђа Николић, спец. анестезиологије и реаниматологије

Тел: +387 49 220-548

Факс: +387 49 216-048

Е-mail: andja.nikolic@bdcentral.net

еГрађани