Content is not available in the selected language. Content in Bosnian is displayed.

Služba za boračko-invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata

  • Vrše se poslovi koji se odnose na primjenu pozitivnih propisa, odnosno primjenu zakonskih regulativa iz oblasti boračko-invalidske zaštite, prije svega, Zakona o dopunskim pravima RVI i porodica poginulih boraca u Brčko distriktu BiH, Odluke o zaštiti civilnih žrtava rata s prostora Brčko distrikta BiH, kao i propisa oba entiteta.

 Rukovođenje

Službom za boračko-invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata rukovodi šef Službe Senad Bešić.

Kontakt

Senad Bešić, diplomirani ekonomista

Tel. +387 49 / 218-550

Faks: +387 49 / 218-550

E-mail: senad.besic@bdcentral.net