Pododjel za javno zdravstvo

 • provedba svih aktivnosti na poslovima prevencije zdravlja
 • vršenje nadzora nad zdravstvenim stanjem stanovništva u cjelini
 • faktori koji utječu na zdravlje stanovnika
 • vrši planiranje, programiranje i evaluaciju zdravstvenog sustava kroz: ukupno registrirane zarazne bolesti, vodeće zarazne bolesti, letalitet od zaraznih bolesti, epidemije zaraznih bolesti, imunizaciju, ukupan broj nezaraznih bolesti, vodeće nezarazne bolesti
 • program imunizacije, rano otkrivanje i nadzor nad zaraznim bolestima (TBC, kliconoštvo, HBsAg itd.)
 • nadzor nad vodama (bakteriološka i kemijska – gradski, lokalni vodovod, bušeni bunari (arteški, subarteški i javne česme) i privatni bunari
 • zdravstveni nadzor nad životnim namirnicama, predmetima opće upotrebe, zaposlenim osobama koje rade u proizvodnji, distribuciji namirnica, koje pružaju estetske usluge stanovnicima, koje rade u zdravstvu i prosvjeti
 • nadzor nad osobama koje putuju ili dolaze iz trećih zemalja
 • nadzor nad uklanjanjem otpadnih tvari
 • edukacija određenih skupina stanovnika iz oblasti zdravstva (trudnice, učenici, radnici koji rade sa životnim namirnicama i radnici koji rade s otpadnim tvarima – komunalci)
 • zdravstveno educiranje stanovništva.

   U Odsjeku za zdravstvenu ekologiju vrše se poslovi koji se odnose na:

 • praćenje, analiziranje i ocjenjivanje utjecaja okoliša na zdravstveno stanje stanovništva na području Brčko distrikta BiH
 • praćenje, analiziranje i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti i kvalitete vode za piće, površinske vode i stanja vodoopskrbe
 • praćenje, analiziranje i ocjenjivanje utjecaja vode za kupanje, rekreaciju i sport na zdravstveno stanje stanovništva
 • praćenje, analiziranje i ocjenjivanje zdravstvene ispravnost i kvalitete namirnica i predmeta opće upotrebe
 • provedbu zdravstvenog nadzora nad proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opće upotrebe
 • organiziranje promotivno-edukativne aktivnosti (u prehrambenoj industriji, školama, vrtićima, ugostiteljstvu i dr.)
 • obavljanje poslova iz oblasti ekotoksikologije
 • provedbu stručnih poslova utvrđenih programom rada Pododjela
 • provedbu projekata, programa i aktivnosti iz područja javnog zdravstva
 • vršenje stalnog unaprjeđenja sustava kvalitete u skladu s BAS EN ISO/IEC 17025
 • sudjelovanje u provedbi stručnih i znanstvenih istraživanja, suradnju s entitetskim zavodima za javno zdravstvo, sanitarnom i tržišnom inspekcijom te Agencijom za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Rukovođenje

Pododjelom za javno zdravstvo rukovodi voditeljica Pododjela Anđa Nikolić.

Kontakt

Prim. mr. sc. Anđa Nikolić, dr. med., spec. anesteziologije i reanimatologije

Tel.: +387(0)49/220 548

Faks: +387(0)49/216 048

e-mail: andja.nikolic@bdcentral.net