Обавјештење грађанима о реализацији програма утрошка средстава за комуналне услуге

9.9.2019. У сврху реализације Одлуке о одобравању Програма утрошка средстава: Грант појединцу кориснику социјално-програмских мјера за комуналне услуге у 2019. години и потребе формирања појединачних банковних рачуна обавјештавамо сљедећу популацију грађана:

Image for news

а)  незапослена лица евидентирана у Заводу за запошљавање Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Завод) и то: жене са навршених 55 година живота и старије и мушкарци са навршених 60 година живота и старији, односно евидентирана лица истакнута на огласној табли Завода крајем септембра 2019. године да се могу, од 1. 10. 2019. године до 31. 10. 2019. године, са копијом свог текућег рачуна евидентирати у сједишту Завода;

b)  носиоце домаћинства дјетета ометеног у психофизичком развоју евидентиране у Пододјељењу за социјалну заштиту, односно евидентирана лица истакнута на огласној табли Пододјељења за социјалну заштиту крајем септембра 2019. године да се могу, од 1. 10. 2019. године до 31. 10. 2019. године, са копијом свог текућег рачуна евидентирати у сједишту Пододјељења у канцеларији број 10;

c) ратне војне инвалиде и мирнодопске инвалиде евидентиране у Служби за борачко-инвалидску заштиту (у даљем тексту: Служба) чија лична инвалиднина не прелази износ од 371,77 конвертибилних марака, односно евидентирана лица истакнута на огласној табли Службе за борачко-инвалидску заштиту крајем септембра 2019. године да се могу, од 1. 10. 2019. године до 31. 10. 2019. године, са копијом свог текућег рачуна евидентирати у сједишту Службе.

 

            

                                                                                                                ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА                            

                                                                                                              ДР САБРИЈА ЧАНДИЋ