Content is not available in the selected language. Content in Bosnian is displayed.

Pododjeljenje za socijalnu zaštitu – Centar za socijalni rad

  • Vrše se poslovi dječije zaštite, socijalne zaštite i psihosocijalne zaštite, odnosno da kroz primjenu Zakona o socijalnoj zaštiti, Zakona o dječijoj zaštiti te Porodičnog zakona, Zakona o zaštiti i postupanju sa maloljetnicima u krivičnom postupku, Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, građanstvu Brčko distrikta BiH pruži pomoć u rješavanju socijalnih, dječijih i porodičnih prava.

 

U Službi dječije zaštite vrše se poslovi koji se odnose na:

 

  • Rad i zaštitu djece bez roditeljskog staranja, djece s posebnim potreba i djece s poremećajima ponašanja, utvrđivanje prava po osnovu Zakona o dječijoj zaštiti Brčko distrikta BiH.

 

 U Službi opće socijalne zaštite, zaštite braka i porodice vrše se poslovi koji se odnose na:

 

  • Uređenje porodično-pravnih odnosa između bračnih partnera, roditelja i djece, odnosa između srodnika u bračnoj, vanbračnoj ili usvojeničkoj porodici te postupci nadležnih organa u vezi s porodično-pravnim odnosima i utvrđivanje prava po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti.

 

U Službi psihosocijalne zaštite vrše se poslovi koji se odnose na:

  • Rad sa duševnim bolesnim licima, starateljstvo nad punoljetnim licima, pokretanje postupka za oduzimanje poslovne sposobnosti; zaštitu i postupanje s maloljetnicima u krivičnom postupku.

 Rukovođenje

Pododjeljenjem za socijalnu zaštitu rukovodi šefica Pododjeljenja Nataša Stevanović.

 Kontakt

Nataša Stevanović, magistra nauka socijalnog rada, stručnjak iz oblasti socijalne, porodične i dječije zaštite

Tel. +387 49 / 215-164, +387 49 / 217-786, +387 49 / 211-929

Faks: +387 49 / 215-164

e-mail:natasa.stevanovic@bdcentral.net