О одјељењу

Одјељење за здравство и остале услуге извршава стручне, административне и друге послове из надлежности Владе који се односе на:

 • превенцију и заштиту здравља становништва и функционисање институција здравствене заштите Брчко дистрикта БиХ;
 • очување и унапређење здравља грађана;
 • анализу и праћење здравственог стања и здравствених потреба грађана Брчко дистрикта БиХ;
 • креирање и спровођење политике и стратегије здравства у цјелини;
 • развој и унапређење система здравствене заштите и здравственог осигурања;
 • праћење и спровођење закона Брчко дистрикта БиХ у области здравства;
 • надзор над законитошћу рада здравствених установа у Брчко дистрикту БиХ;
 • доношење планова и програма мјера здравствене заштите;
 • израду програма развоја здравствене дјелатности;
 • међуентитетску и међународну сарадњу у области здравствене заштите;
 • унапређење система квалитета здравствене заштите;
 • планирање, праћење и финансирање здравствене заштите у складу са посебним прописима;
 • планирање, израду и реализацију програма капиталног улагања у инвестиције у сектору здравства;
 • израду плана мреже здравствених установа и организација здравственог система,
 • здравствену исправност воде, животних намирница и предмета опште употребе;
 • социјалну помоћ и заштиту грађана;
 • борачка питања, ратне војне инвалиде и цивилне жртве рата;
 • друге послове из надлежности Одјељења за здравство и остале услуге одређене законом и другим прописима.

 

За извршење послова из дјелокруга Одјељења за здравство и остале услуге, организују се сљедеће организационе јединице:

 • Служба за администрацију и статистику Одјељења
 • Пододјељење за јавно здравство
 • Пододјељење за социјалну заштиту – Центар за социјални рад
 • Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата.

еГрађани