Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje jednokratne novčane pomoći demobilisanom borcu i članu uže porodice umrlog demobilisanog borca na području Brčko distrikta BiH za 2021. godinu

Predmet Javnog poziva je odobravanje jednokratne novčane pomoći demobilisanom borcu i članu uže porodice umrlog demobilisanog borca u Brčko distriktu BiH iz sredstava obezbijeđenih u budžetu Brčko distrikta BiH za 2021. godinu za liječenje i stanja socijalne potrebe u skladu sa Odlukom o odobravanju programa utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći demobilisanom borcu i članu uže porodice umrlog demobilisanog borca na području Brčko distrikta BiH broj: 40-000038/21, broj akta: 01.11-0377MB-014/21 od 27.10.2021. godine.